Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

Artikel 1. Definities

Markberg.nl: gevestigd te: Helge Nielsens Allé 7, 2B - 8723 Løsning, Denemarken en ingeschreven bij de Deense Kamer van Koophandel onder het registratienummer 34583196, handelend onder de naam Markberg.nl. Markberg.nl is een VAT geregistreerd bedrijf onder het btw-nummer DK 34583196.

 

Website: de website van Markberg.nl, te raadplegen via Markberg.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

 • De Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Markberg.nl en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 • Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Markberg.nl en de Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 • Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Markberg.nl zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding, bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Markberg.nl slechts bindend, indien en voor zover deze door Markberg.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie


Alle op de Website en in andere van Markberg.nl afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief bwt en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 • De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Markberg.nl kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Markberg.nl afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 • nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

 • De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Markberg.nl en het voldoen aan de daarbij door Markberg.nl gestelde voorwaarden.

Indien de Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Markberg.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. Het is mogelijk voor de Klant om via de site een zgn. “customer account” aan te maken, voor of tijdens het plaatsen van de bestelling, om vervolgens de verzending en levering van het product te volgen.

 

 • Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Markberg.nl het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 • nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Markberg.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, zijn zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst

 

 • Zodra de bestelling door Markberg.nl is ontvangen, stuurt Markberg.nl de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe. Markberg.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

 

 • De verwachte leveringstijd is 3-5 werkdagen vanuit Denemarken naar Nederland. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Markberg.nl. De voornaamste transportpartner voor Nederland zijn GLS en UPS. De verzendkosten zijn 9 euro ongeacht de grootte van het pakketje voor zowel een parcelshop als voor thuislevering.Bestellingen met een waarde vanaf €65,- worden gratis verzonden.

 

 • Indien Markberg.nl de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de Klant daarvan op de hoogte. De Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

 

 • nl raadt de Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

 

 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de Klant. Als de Klant besluit de producten af te halen, wordt het risico overgedragen bij overdracht van de producten.

 

 • nl is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

 

Artikel 6. Herroepingsrecht

 

 • Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

 

 • De Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Markberg.nl binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kosteloos te ontbinden. De Klant wordt verzocht via e-mail contact op te nemen met Markberg.nl om deze herroeping toe te lichten.

 

 • De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • Als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
  • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
  • Bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Het is niet mogelijk om artikelen te ruilen. Voor de gratis retourzending kan de Klant zijn eigen retourlabel aanmaken en downloaden via ons retourportaal.

Bestellingen die voor 20/06-2023 zijn gekocht, moeten de volgende link naar het retourportaal gebruiken: https://www.gls-returns.com/#/m/markberg

Bestellingen die na 20/06-2023 zijn gekocht, moeten deze link naar het retourportaal gebruiken: https://markberg.webshipper.io/returns_public/2

 

Print vervolgens het retourlabel uit en plak het op het pakje. Geef het pakket dan af bij je dichtstbijzijnde pakketwinkel.

 

 • Binnen de in 6.2. genoemde herroepingstermijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de Klant in een fysieke winkel zou kunnen of zou worden toegestaan.

 

 • Bij aankoop van een geschenkverpakking wordt het bedrag van de geschenkverpakking alleen terugbetaald als de geschenkverpakking met de retourzending wordt meegestuurd en dus hergebruik mogelijk is. Ook wordt verwacht dat de geschenkdoos intact is.

 

 • De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product dat het gevolg is van een manier van omgaan met het product dat verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

 

 • De Klant kan de Overeenkomst conform de in 6.2. van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het (digitaal) te zenden aan Markberg.nl, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Markberg.nl kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Markberg.nl bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 2 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

 

Indien u een artikel wenst te retourneren, dient u het artikel onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het herroepingsrecht op te sturen naar Helge Nielsens Allé 7b, Løsning, Denemarken. De retourtermijn wordt gerespecteerd als u de goederen terugstuurt vóór het einde van de 30 dagen na ontvangst van uw bestelling. Voor kerstaankopen wordt de retourtermijn verlengd tot 15 januari. Dit betekent dat het retourpakket voor 15 januari op het adres van Markberg moet zijn. 

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

Markberg

Helge Nielsens Alle, 7,
Port 5 - 8723 Løsning

Denemarken

 • Reeds door de Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan de Klant op dezelfde wijze als dat de Klant de bestelling heeft betaald. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Markberg.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Markberg.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag Markberg.nl wachten met terugbetalen tot Markberg.nl het product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 

 • Op de Website wordt duidelijk gemaakt, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld. Het is niet mogelijk producten te retourneren die zijn aangepast naar de specifieke instructies van de klanten, i.e. conform de z.g.n. “customisation”.

Artikel 7. Betaling

7.1. De Klant dient de betalingen aan Markberg.nl volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Markberg.nl is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. De aangeboden betaalmethoden zijn Klarna, PayPal, en iDEAL.

7.2. Betalingen die worden gedaan via Klarna Checkout, gaan via een dienst die aangeboden wordt door de Klarna Bank AB, Sveavägen 46, SE-111 34 Stockholm, Sweden (SE556737043101). De Klant kan bij Klarna betalen via een reeks van verschillende betaalmethodes zoals bankkaart of op factuur. Er worden geen kosten hiervoor aangerekend. Specifieke regels gelden voor sommige van deze betaalmethodes die door Klarna aangeboden worden. Deze regels worden aangeduid bij de checkout, afhankelijk van de methode waar ze op toepassing van zijn. De Klant kan tevens een overzicht van Klarna’s betalingsvoorwaarden raadplegen via deze link, en de privacyvoorwaarden hier inzien.

Artikel 8. Garantie en reclamatie

 • Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Markberg.nl een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle types Klanten.
 • nl staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Markberg.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Markberg.nl daarvan in kennis te stellen.
Indien Markberg.nl de klacht gegrond acht, worden na overleg met de Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door de Klant betaalde prijs over het product.

 

Artikel 9. Klachtenprocedure

 • Indien de Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Markberg.nl, dan kan hij bij Markberg.nl telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
 • nl geeft de Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Markberg.nl binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de Klant.
 • De Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillen beslechtingsplatform, te bereiken via: http://ec.europa.eu/odr/ of via de geschillencommissie: https://www.degeschillencommissie.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1. Markberg.nl verwerkt de persoonsgegevens van de Klant conform de privacy statement. Deze is hier te vinden.

 

Artikel 11. Slotbepalingen

 • Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 • Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Markberg.nl gevestigd is.
 • Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte te geven.
 • Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e- mail voldoende vaststaat.


Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Markberg

Helge Nielsens Alle, 7,
Port 5 - 8723 Løsning

Denemarken

E-mail: klantenservice@markberg.nl.

 

 

Add link to return label portal

 

 

Add link to privacy statement here