Privacy- en cookiebeleid

1. Algemeen

 

1.1 Dit beleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ("Beleid inzake persoonsgegevens") beschrijft hoe Markberg informatie over u verzamelt en verwerkt.

 

1.2 Het persoonsgegevensbeleid is van toepassing op persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die we verzamelen, via de Markberg website, www.markberg.nl.

 

1.3 Markberg is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Alle vragen aan Markberg kunnen worden gesteld via de contactgegevens vermeld in paragraaf 7.

 

 

2. De persoonsgegevens die weverzamelen, voor welke doeleinden, en de rechtsgrondslag voor de verwerking

 

2.1 Wanneer u www.markberg.nl bezoekt, verzamelen we automatisch informatie over u en uw gebruik van www.markberg.nl, zoals het type browser dat u gebruikt, de zoektermen die u gebruikt op www.markberg.nl, uw IP-adres, inclusief uw netwerklocatie, en informatie over uw computer.

 

2.1.1 Het doel is om de gebruikerservaring en de werking van www.markberg.nl te optimaliseren, alsmede om gerichte marketing uit te voeren, waaronder retargeting via Facebook en Google. Deze verwerking van informatie is noodzakelijk voor ons om onze belangen in het verbeteren van www.markberg.nl na te streven en u relevante aanbiedingen te tonen.

 

2.1.2 De rechtsgrondslag voor de verwerking is de EU-Verordening Persoonsgegevens Art 6(1)(f).

 

2.2 Wanneer u een product koopt of met ons communiceert op www.markberg.nl, verzamelen we de door u verstrekte informatie, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betaalwijze, informatie over welke producten u koopt en eventueel hebt geretourneerd, leveringsverzoeken en informatie over het IP-adres van waaruit de bestelling is gedaan.

 

2.2.1 Het doel is dat we de door u bestelde producten kunnen leveren en anderszins onze overeenkomst met u kunnen nakomen, waaronder het beheren van uw recht op retournering en het indienen van een klacht. We kunnen ook informatie over uw aankopen verwerken om te voldoen aan wettelijke vereisten, waaronder boekhoudkundige en boekhoudkundige doeleinden. Voor aankopen worden IP-adressen verzameld voor dat doel en om ons belang bij fraudepreventie te dienen.

 

2.2.2 De rechtsgrondslag voor de verwerking is de EU-verordening inzake persoonsgegevens art. 6, lid 1, onder b), c) en f).

 

2.3 Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verzamelen we informatie over uw naam, e-mailadres en mobiele nummer (indien van toepassing).

 

2.3.1 Het doel is om ons belang te dienen bij het leveren van nieuwsbrieven aan u.

 

2.3.2 De rechtsgrondslag voor de verwerking is de EU-verordening inzake persoonsgegevens art. 6, lid 1, onder f).

 

2.4 Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt u gevraagd informatie te verstrekken zoals uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, uw voorkeuren en interesses, enz. Daarnaast verzamelen we informatie tijdens uw lidmaatschap, bijvoorbeeld over uw gebruik van de voordelen van de klantenclub, wedstrijden waaraan u deelneemt, enz. We vergelijken deze informatie met andere informatie die we over u hebben, waaronder informatie over wat u hebt gekocht en eventueel hebt teruggestuurd.

 

2.4.1 Het doel is om uw lidmaatschap te kunnen beheren en u de diensten en voordelen te kunnen bieden die aan het lidmaatschap van de klantenclub zijn verbonden, en om ons belang te dienen bij het verzenden van nieuwsbrieven en gerichte marketing.

 

2.4.2 De wettelijke basis voor de verwerking is de EU-Verordening Persoonsgegevens Art 6(1)(b) en (f).

 

3. Ontvangers van persoonsgegevens

 

3.1 Informatie over uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer en bestelnummer en specifieke leveringsverzoeken worden doorgegeven aan UPS, GLS, of een andere vervoerder die de gekochte goederen bij u aflevert.

 

3.2 Gegevens kunnen worden doorgegeven aan externe partners die de informatie namens ons verwerken. We gebruiken externe partners onder meer voor de technische werking en verbetering van www.markberg.nl, het versturen van nieuwsbrieven en gerichte marketing, waaronder retargeting, en voor uw beoordeling van ons bedrijf en onze producten.

In onze opdracht zijn deze bedrijven gegevensverwerkers, waarvoor we de gegevensbeheerder zijn. De gegevensverwerkers mogen de gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan de uitvoering van de overeenkomst met ons en zijn verplicht tot geheimhouding daarover. Met alle gegevensverwerkers die namens ons persoonsgegevens verwerken, hebben we schriftelijke gegevensverwerkers overeenkomsten gesloten.

 

3.3 Twee van deze gegevensverwerkers, Google Analytics v/Google LLC. en Facebook Inc. zijn gevestigd in de Verenigde Staten. De noodzakelijke garanties voor de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten worden gewaarborgd door de certificering van de gegevensverwerker in het kader van het EU-VS-privacyschild, overeenkomstig artikel 45 van de EU-verordening inzake gegevensbescherming.

 

3.3.1 Een kopie van de certificering van Google LLC is hier te vinden: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

 

3.3.2 een kopie van de certificering van Facebook Inc. is hier te vinden: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

 

4. Uw rechten

 

4.1 Om transparantie te creëren over de verwerking van uw gegevens moeten we, als verantwoordelijke voor de verwerking, u informeren over uw rechten.

 

4.2 Het recht op toegang

 

4.2.1 U heeft te allen tijde het recht ons om informatie te vragen over onder andere welke gegevens we over u hebben geregistreerd, het doel van de registratie, eventuele categorieën van persoonsgegevens en ontvangers van gegevens, en informatie over de bron van de gegevens.

 

4.2.2 U hebt het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die we over u verwerken. Indien u een kopie van uw persoonsgegevens wenst, stuur dan een schriftelijk verzoek naar klantenservice@markberg.nl. U kan gevraagd worden te bewijzen dat u bent wie u zegt te zijn.

 

4.3 Het recht op rectificatie

 

4.3.1 U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over uzelf door ons te laten corrigeren. Als u ontdekt dat er fouten zitten in de informatie die we over u hebben geregistreerd, wordt u aangemoedigd om schriftelijk contact met ons op te nemen zodat de informatie kan worden gecorrigeerd.

 

4.3.2 Informatie die we hebben verzameld in verband met uw inschrijving op onze nieuwsbrief kan door u worden gecorrigeerd via een login op uw gebruikersprofiel.

 

4.4 Het recht op verwijdering

 

4.4.1 In bepaalde gevallen heeft u het recht om al uw persoonsgegevens of een deel daarvan door ons te laten verwijderen, bijvoorbeeld als u uw toestemming intrekt en we geen andere rechtsgrond hebben om de verwerking voort te zetten. Voor zover verdere verwerking van uw gegevens noodzakelijk is, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, zijn we niet verplicht uw persoonsgegevens te wissen.

 

4.5 Het recht om de verwerking te beperken tot opslag

4.5.1 In bepaalde gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tot opslag, bijvoorbeeld als u van mening bent dat de informatie die we over u verwerken niet juist is.

 

4.6 Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

4.6.1 U hebt het recht om persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en hebt het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere gegevensbeheerder.

 

4.7 Het recht om bezwaar te maken

4.7.1 U hebt het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, met inbegrip van de profilering die wordt uitgevoerd om onze direct marketing te richten, aangezien deze verwerking wordt uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen, zie paragraaf 2.1 en 2.3. Als u niet wilt dat we uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing en profilering, moet u uw cookies verwijderen.

 

4.7.2 U hebt ook het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw persoonlijke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die we uitvoeren op basis van onze legitieme belangen cf. punten 2.1 en 2.3.

 

4.8 Het recht om de toestemming in te trekken

 

4.8.1 U hebt te allen tijde het recht om de toestemming die u ons voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens, inclusief voor het verzenden van elektronische communicatie, hebt gegeven, in te trekken.

 

U kunt uw toestemming intrekken via deze link https://www.markberg.nl

 

4.9 Het recht om een klacht in te dienen

 

5. Verwijdering van persoonsgegevens

 

5.1 Gegevens verzameld over uw gebruik van www.markberg.nl onder paragraaf 2.1. worden uiterlijk verwijderd wanneer u www.markberg.nl 1 jaar niet hebt gebruikt.

 

5.2 Gegevens die zijn verzameld in verband met uw abonnement op onze nieuwsbrief worden verwijderd wanneer uw toestemming voor de nieuwsbrief wordt ingetrokken, tenzij we een andere grondslag hebben voor de verwerking van de gegevens.

 

5.3 Gegevens die zijn verzameld in verband met aankopen die u hebt gedaan op www.markberg.nl onder punt 2.2 worden over het algemeen verwijderd 2 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin u uw aankoop hebt gedaan. Gegevens kunnen echter voor een langere periode worden bewaard indien we een legitieme behoefte hebben aan langere opslag, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor het vaststellen, doen gelden of verdedigen van juridische claims, of indien opslag noodzakelijk is voor ons om te voldoen aan wettelijke vereisten. Boekhoudkundige gegevens worden gedurende 5 jaar tot het einde van een boekjaar bewaard om te voldoen aan de vereisten van de boekhoudwet.

 

5.4 Informatie die we hebben verzameld in verband met uw inschrijving voor en tijdens uw lidmaatschap van onze klantenclub, cf. pt. 2.4, wordt automatisch verwijderd: a) Als u gedurende 1 jaar geen updates of interactie heeft gehad, b) Als u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief.

 

 

6. Beveiliging

 

6.1 We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde bekendmaking of misbruik van persoonsgegevens.

 

6.2 Alleen werknemers die echt toegang moeten hebben tot uw persoonsgegevens om hun werk uit te voeren, hebben toegang tot deze gegevens.

 

7. Contactgegevens

 

7.1 Markberg ApS is de verantwoordelijke voor de verwerking van de via www.markberg.nl verzamelde persoonsgegevens.

 

7.2 Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of een van uw rechten zoals beschreven in paragraaf 4 wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met:

 

Markberg ApS,

Helge Nielsens Alle 7, 2B,

8723 Løsning

Tel. nr.: +45 86 13 00 80

E-mail: klantenservice@markberg.nl

 

8. Wijzigingen in het beleid inzake persoonsgegevens

 

8.1 Als wij belangrijke wijzigingen aanbrengen in het privacybeleid, wordt u daarvan op de hoogte gesteld bij uw volgende bezoek aan www.markberg.nl.

 

8.2 Als u zich hebt aangemeld bij onze klantenclub, wordt u op de hoogte gebracht van de wijzigingen in het beleid door informatie naar uw geregistreerde e-mailadres te sturen.

9. Versies

 

9.1 Dit is versie 1 van de Markberg ApS Privacy Policy gedateerd 10-08-2020.

 

Cookies

Markberg ApS maakt gebruik van cookies om gegevens van onze website te verzamelen, die worden gebruikt om de winkelervaring van de consument te verbeteren. De verzamelde gegevens worden ook gebruikt voor marketingdoeleinden in de vorm van demografische en gebruikersgerelateerde advertenties, zodat wij gerichte online advertenties kunnen leveren. Voor alle advertentieformaten registreren wij de kliks van de gebruikers op de geleverde advertenties.

Een cookie is een passief bestand en kan geen informatie verzamelen van de computer van de gebruiker, computervirussen verspreiden of andere schadelijke programma's. De informatie in de verzamelde gegevens zal anoniem zijn en kan niet worden toegewezen aan met naam genoemde gebruikers. www.markberg.nl gebruikt cookies in overeenstemming met het internationaal toegestane cookiebeleid.

 

Cookies verwijderen

Hoe u cookies kunt verwijderen of het plaatsen ervan kunt voorkomen, hangt af van de browser die u gebruikt. Als u een PC gebruikt, kunnen cookies worden verwijderd met de sneltoetsen, [CTRL] + [SHIFT] + [Delete].

Als dat niet werkt, of als u een MAC gebruikt, klik dan op de onderstaande link die overeenkomt met de browser die u gebruikt:

  • Safari
  • Internet Explorer
  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Flash cookies

 

Indien u meer informatie wenst over de website of het gebruik van cookies, kan u contact met ons opnemen via e-mail contact@markberg.com